Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Creditstar Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy

Kredytodawca: Creditstar Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
nr KRS 0000479212, nr NIP 5213656885,
nr REGON 146912819
Adres: Praga 306, ul. Grochowska 306/308, Warszawa 03-840
Numer telefonu: 22 307 51 53
Adres poczty elektronicznej: info@creditstar.pl
Adres strony internetowej: www.creditstarplus.pl

2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu Pożyczka gotówkowa na dowolny cel konsumpcyjny
Całkowita kwota kredytu
Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione
1 000,00 zł
Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne
Po zawarciu umowy kredytowej przyznana kwota pożyczki zostanie przelana na rachunek Pożyczkobiorcy w terminie 30 dni.
Czas obowiązywania umowy Umowa kredytowa obowiązuje do momentu całkowitego wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań umownych względem Pożyczkodawcy.

Ilość rat: 1
Termin spłaty pierwszej raty: 25.03.2020
Termin spłaty ostatniej raty: 25.03.2020 Pożyczkobiorca dokonuje spłaty w równych ratach płatnych w terminach i kwotach określonych w Umowie.

Kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego:
- Kwota raty: 1 273,22 zł;
- Liczba rat: 1;
- Dzień płatności raty (w każdym miesiącu obowiązywania umowy): 25.03.2020 ;
- Raty są płatne w okresach miesięcznych.
Zasady i terminy spłaty kredytu Odsetki oraz prowizja będą podlegać spłacie w następujący sposób: płatne wraz z ratami kapitałowymi.

Kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w kolejności zaliczone na:
- Odsetki za nieterminową płatność zadłużenia
- Prowizję przygotowawczą
- Odsetki (odsetki kapitałowe)
- Prowizję administracyjną
- Kapitał pożyczki
Termin zwrotu pożyczki: 25.03.2020
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt
Całkowita kwota do spłaty (suma całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu): 1 273,22 zł;
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności NIE DOTYCZY
Wymagane zabezpieczenia kredytu
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt
W przypadku, gdy Pożyczkobiorca korzysta z prawa do przedłużenia okresu spłaty Pożyczki, stosownie do treści Ramowej Umowy Pożyczki, warunkiem złożenia wniosku o przedłużenie okresu spłaty Pożyczki, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu uzyskania przez Gwarancji zabezpieczającej obowiązek spłaty Pożyczki w przedłużonym okresie spłaty przez podmiot zaakceptowany przez Pożyczkodawcę.
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
NIE DOTYCZY

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu lub, w stosownych przypadkach, różne stopy oprocentowania kredytu mające zastosowanie do umowy kredytowej
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania –
Jest to całkowity koszt wyrażony jako procent całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. RRSO ma Pani/Panu pomóc w porównaniu poszczególnych ofert.
— odsetki kapitałowe: 9,86% w stosunku rocznym

Odsetki naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą Wypłaconą oraz Prowizją w Dniu Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.)
RRSO = 1 789,41%
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy
W przypadku, gdy Pożyczkobiorca korzysta z prawa do przedłużenia okresu spłaty Pożyczki, stosownie do treści Ramowej Umowy Pożyczki, warunkiem złożenia wniosku o przedłużenie okresu spłaty Pożyczki, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu uzyskania przez Gwarancji zabezpieczającej obowiązek spłaty Pożyczki w przedłużonym okresie spłaty przez podmiot zaakceptowany przez Pożyczkodawcę.
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt Prowizja przygotowawcza - 240,00 zł
Prowizja administracyjna - 25,00 zł
Odsetki - 8,22 zł
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych NIE DOTYCZY
Koszty korzystania z kart kredytowych NIE DOTYCZY
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową Jednorazowa opłata rejestracyjna w kwocie 0,01 zł dokonywana w celu weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, a także służąca potwierdzeniu przez Pożyczkobiorcę warunków Ramowej Umowy Pożyczki. Pożyczkobiorca ma również możliwość przeprowadzenia weryfikacji poprzez skorzystania z bezpłatnej Usługi Instantor.
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie NIE DOTYCZY
Opłaty notarialne NIE DOTYCZY
Skutek braku płatności W przypadku braku lub opóźnienia w płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a odsetkami za czas opóźnienia, które naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
TAK
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie spłatę kredytu przed terminem TAK
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem NIE DOTYCZY
Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano
Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w następujących bazach danych:
1. Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, (31 – 476),
2. Rejestr Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 (00-095),
3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 (51-214),
4. Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (02 - 679),
5. Biuro Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Jacka Kaczmarskiego 77a (02-679)
- uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej
Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt.
Czas obowiązywania formularza Niniejsza informacja zachowuje ważność 30 dni od daty wystawienia formularza, przy założeniu niezmienności warunków cenowych.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

1) Informacje dotyczące kredytodawcy
Kredytodawca: Creditstar Poland Sp. z o.o., Praga 306, ul. Grochowska 306/308, Warszawa 03-840
Numer telefonu: 22 307 51 53
Adres poczty elektronicznej: info@creditstar.pl
Adres strony internetowej:* www.creditstarplus.pl
Rejestr* Creditstar Poland Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000479212
Organ nadzoru* Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
2) Informacje dotyczące umowy kredytowej
Odstąpienie od umowy* W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Pożyczkobiorca ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia i do odstąpienia od umowy kredytowej. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy lub na adres mailowy info@creditstar.pl skanu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu jest dostępny po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, jak również zostaje przesłany Pożyczkodawcy po każdorazowym zawarcia Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).
Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:
Prawo polskie.
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego* Dla umowy kredytowej stosuje się przepisy prawa polskiego, a spory rozstrzygane są przed odpowiednim sądem polskim.
Język umowy Informacje i warunki umowy będą podawane w języku polskim.
3) Informacje dotyczące odwołań
Istnienie pozasądowego mechanizmu reklamacyjnego i odwoławczego oraz dostęp do tego mechanizmu Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację do Pożyczkodawcy w trybie opisanym w Ramowej Umowie Pożyczki.
Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.